תוכנית מועדון חדשה
✔️ צבירת נקודות 10% בכל קנייה
 
     ✔️ מתנה ביום ההולדת 30% הנחה 
     
 
להצטרפות  בטלפון 058-5555-302

תקנון תוכנית נאמנות ללקוחות לולה-קידס

 

תקנון תוכנית נאמנות ללקוחות לולה-קידס

תוכנית נאמנות ללקוחות לולה-קידס רשת בגדי ילדים (להלן:"התוכנית" ו"לולה-קידס" בהתאמה) ומיועדת ללקוחות לולה-קידס המעוניינים להיות חברים בתוכנית, בכפוף להוראות תקנון זה (להלן: "התקנון").

תוכנית הנאמנות תקפה בחנויות לולה-קידס רשת בגדי ילדים, בישראל בלבד.

  1. 1.       חברות בתוכנית

1.1.      חבר בתוכנית הנאמנות הינו מי שהצטרף לתוכנית ושילם דמי חבר והכל בהתאם להוראות תקנון זה להלן (להלן: "חבר בתוכנית הנאמנות")

1.2.      ההצטרפות לתוכנית כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים של 29 ₪ (להלן: "דמי החברות"). התשלום יבוצע במעמד ההצטרפות לתכנית. לולה-קידס רשת בגדי ילדים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מעת לעת, את שיעור דמי החברות, להגדילם או להפחיתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, במידה וחבר הצטרף לתוכנית ושילם את דמי החברות ולאחר מכן דמי החברות פחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החברות שכבר שילם.

1.3.      החברות בתוכנית נרכשת לתקופה של 12 חודשים. עם תום החברות, יהיה רשאי החבר לחדש את חברותו לתקופה נוספת בת 12 חודשים, בכפוף לתשלום דמי חידוש כפי שיהיו נהוגים בלולה-קידס רשת בגדי ילדים בעת החידוש. מובהר כי בעת חידוש החברות, יהיה כפוף החבר לתקנון בנוסחו כפי שיהיה בתוקף במועד חידוש החברות וכי במועד חידוש החברות, עשויות הטבות התוכנית להשתנות מאלו הקיימות במועד ההצטרפות הראשונית לתוכנית.

1.4.      כתנאי לחברות בתכנית מתחייב החבר למלא טופס הצטרפות לתכנית ובמסגרתו למסור לחברה את פרטיו האישיים המלאים. החבר מתחייב כי לכל הפחות, ימסרו הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, תאריך לידה ואמצעי ליצירת קשר באחד האופנים הבאים לפחות: מספר טלפון נייד ו/או כתובת למשלוח דואר ו/או כתובת למשלוח דואר אלקטרוני (כולם יחד להלן: "פרטי ההתקשרות")

החבר מאשר כי ידוע לו מילוי פרטי ההתקשרות על גבי טופס ההצטרפות באופן ברור וקריא מהווה תנאי לחברות בתכנית וכי החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לסרב לקבל חבר כלשהו לתכנית במידה ולא מסר לחברה את פרטי ההתקשרות ו/או מסרם בחלקם ו/או מסרם באופן בלתי ברור או קריא. 

        החבר מאשר כי הפרטים אשר ימסור ללולה-קידס רשת בגדי ילדים הינם נכונים, עדכניים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן את לולה-קידס אודות כל שינוי בפרטים אלו.

1.5.      חבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו במעמד ההצטרפות לתכנית, וכן כל מידע שיצטבר בקשר לתכנית ו/או רכישות החבר בחנויות לולה-קידס רשת בגדי ילדים ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יועבר ל לולה-קידס וישמש את לולה-קידס  לקידום פעולותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי ולשם דיוור ישיר לחברי התכנית, כך ששימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן  יחשב המידע האמור לקניינה של לולה-קידס והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. המועדון רשאי להעביר את המידע הנ"ל לגורמים מטעמו לצורך ביצוע השימושים הנקובים בסעיף זה.

1.6.      לולה-קידס  לא תהא אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם התכנית בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של החבר ו/או מילויים באופן חלקי ו/או בלתי ברור ו/או בלתי קריא. 

1.7.      אנשים אשר גילם אינו עולה על 18 ("קטינים") והמבקשים להתקבל כחברים בתכונית, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת התכנית. על ההורים חלה האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים בחברות בתכנית בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים במסגרת התכנית של לולה-קידס מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון. 

1.8.      החברות מיועדת ליחידים בלבד (בהבדל מתאגידים, סוכנים ובתי עסק), והחברות, לרבות כל זכות מכוחה ולרבות כל הטבה אשר ניתנת מכוחה, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

1.9.      לולה-קידס שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל חבר כלשהו לתכנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.10.   לולה-קידס שומרת על זכותה שלא לאשר הצטרפות ו/או הארכת חברות בתוכנית ו/או להורות על הפסקת חברות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל חובה לנמק זאת.

  1. 2.       הטבות התוכנית

2.1.    צבירת נקודות לולה-קידס 

2.1.1.           בביצוע רכישה בחנויות לולה-קידס בהתאם להוראות התקנון וכן, ברכישה באתר לולה-קידס (www.lolakids.co.il) [להלן: "האתר" או "אתר לולה-קידס", לפי הענין] ובכפוף להוראות תקנון האתר, החבר יהא רשאי לצבור נקודות לולה-קידס, הכל כמפורט בתקנון זה.

2.1.2.           בעבור כל רכישה, באחת מחנויות לולה-קידס ו/או באתר, ייצברו לזכות החבר נקודות לולה-קידס בשווי של 10% מסכום הרכישה (להלן: "צבירת הנקודות").

2.1.3.            צבירת הנקודות תתבצע במקרים הבאים בלבד:

-      תשלום עבור פריטים במזומן  ו/או בכרטיס אשראי, ובלבד שהתשלום נפרע.

      תשלום באמצעות שובר זיכוי אשר הונפק על ידי לולה-קידס.

-      רכישת כרטיס מגנטי נטען (gift- card) של לולה-קידס.

2.1.4.           למען הסר ספק, במקרים הבאים לא תהיה צבירת נקודות:

-      תשלום באמצעות כרטיס מגנטי נטען  (card gift) של לולה-קידס.

-      עבור עלות ההצטרפות לתכנית.

-      עבור עלות חידוש החברות בתכנית.

2.1.5.           צבירת נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר ואינן ניתנות להעברה לחבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים. מובהר למען הסר כל ספק כי החברות בתכנית איננה ניתנת לשיתוף ו/או העברה וכן אינה ניתנת לניצול על ידי אדם אחר מלבד חבר המועדון בעצמו.

2.1.6.           צבירת נקודות תתבצע במעמד הרכישה בלבד (בחנות לולה-קידס ו/או באתר לולה-קידס) והינה באחריות החבר בלבד ובכפוף להזדהות בעת הקניה. לא תתאפשר צבירה בדיעבד. מובהר כי ברכישה בחנות, לא תתאפשר צבירה ללא הצגת כרטיס חבר במעמד הרכישה.

2.1.7.           למען הסר ספק, במסגרת הטבות מיוחדות, לרבות הטבות המאפשרת צבירה מוגדלת של נקודות (יותר מ-10%) לא תתאפשר צבירת נקודות ברכישה באמצעות תווי שי.

2.2.    מימוש נקודות לולה-קידס​

2.2.1.           חבר יוכל לנצל את נקודות לולה-קידס העומדות לרשותו בכל עת, כל עוד חברותו בתוקף, לפי יחס של 1 נקודת לולה-קידס= 1 ₪ ולרכוש באמצעות נקודות לולה-קידס מוצרים בחנויות לולה-קידס כהגדרתן בתקנון. במידה ופגה החברות ולא חודשה, לא יוכל החבר לעשות שימוש ביתרת הנקודות הצבורות לזכותו.

2.2.2.           ניתן לשלם עבור פריטים בנקודות לולה-קידס, כאשר מגיעים למספר נקודות השווה או העולה על מחיר הפריט בחנות בלבד לאחר צבירה של ₪30 בלבד(למען הסר ספק - לא ניתן להוסיף כסף או אמצעי תשלום אחר על נקודות כדי להגיע למחיר הפריט).

2.2.3.           מובהר כי לא יתאפשר מימוש נקודות צבורות באתר אלא בחנויות בלבד.

2.2.4.           בכל מקרה לא ניתן להמיר נקודות לולה-קידס לכסף ישראלי או לכל מטבע אחר או לשובר זיכוי.

2.2.5.           מימוש נקודות לולה-קידס מותנה בהצגת תעודה מזהה של בעל הכרטיס בקופת החנות.

2.2.6.           ניתן להשתמש בנקודות לולה-קידס מהרכישה הראשונה שלאחר הרכישה שבמסגרתה נצברו אותן נקודות.

 

2.2.7.           ברור יתרת נקודות לולה-קידס הצבורות לזכות החבר ניתן לעשות בחנויות לולה-קידס, במוקד שירות הלקוחות  של לולה-קידס. יש לפנות טלפונית אל מחלקת שרות הלקוחות בטל: 058-5555-302
במקרה וחבר ניצל יותר נקודות מהצבור לזכותו בשל תקלה או שיבוש בקופות הממוחשבות בחנויות לולה-קידס ו/או באתר, רשאית הרשת לדרוש מן הלקוח החזר כספי בערך של 1 ₪ לנקודה על-מנת לכסות את הגירעון בנקודות.

 

2.2.8.           לא ניתן לנצל נקודות לצורך רכישת לולה-קידס גיפט קארד של לולה-קידס.

2.3.     הטבות נוספות

2.3.1.           חבר יהיה זכאי להטבת יום הולדת חד פעמית ביום הולדתו. ההטבה תשתנה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של לולה-קידס.  מובהר כי מימוש הטבת יום הולדת יעשה באמצעות תשלום במזומן/בכרטיס אשראי בלבד – ולא באופן של מימוש נקודות צבורות.

2.4.     זיכויים והחלפות

2.4.1.          זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו באמצעות נקודות לולה-קידס ייעשה על פי נהלי ההחזרות וההחלפות של לולה-קידס כפי שיעודכנו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של לולה-קידס ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע - 2010.

               למען הסר כל ספק מובהר כי לא ינתן החזר כספי במקרה של ביטול רכישת מוצר אשר נרכש באמצעות  נקודות צבורות ובמקרה כזה, ינתן זיכוי בלבד.

 

2.4.2.   בעת החזרת פריט שברכישתו נצברו נקודות לחבר נקודות, יחול הנוהל הבא:

-      במידה וכנגד החזרת הפריט תוחזר התמורה במזומן ו/או יבוצע זיכוי בכרטיס האשראי ו/או ימסר שיק, הכל על פי נהלי החברה – כי אז יקוזזו מחשבונו של מחזיר הפריט, ככל שהינו חבר, הנקודות שנצברו בגין הפריט שהוחזר.

-      במידה וכנגד החזרת הפריט ימסר זיכוי – כי אז יקוזזו מחשבונו של מחזיר הפריט, ככל שהינו חבר, הנקודות שנצברו בגין הפריט שהוחזר וכנגד מימוש הזיכוי, יוחזרו לחבר הנקודות שקוזזו.

-      במידה ויוחזר הפריט כנגד השבת התמורה ששולמה בגינו ובנסיבות בהן הנקודות שנצברו בגין הפריט המוחזר מומשו, ונרכש/ו באמצעותן פריט/ים נוסף/ים (להלן: "פריטי המימוש"), כי אז כנגד השבת התמורה בגין הפריט המוחזר יוחזרו גם פריטי המימוש ואם נעשה בהם שימוש, ישלם החבר את שוויים.

2.4.3.          זיכויים והחלפות של פריטים שנרכשו בהנחה אשר ניתנה כהטבה לחברים בתכנית, יתבצעו לפי המחיר אשר שולם בפועל. מובהר כי במקרה של פריט אשר נרכש בהנחה והוחלף בפריט אחר, ההטבה שניתנה לחבר תחול גם על הפריט המוחלף ואולם ההטבה תחול כאמור פעם נוספת אחת בלבד, היינו, במקרה של החלפה נוספת, לא תוענק ההטבה בשלישית.

  1. 3.       דיוורים

חברי מועדון לולה-קידס זכאים לקבלת מידע באמצעות דיוורים שונים, לרבות דיוור בהודעות דוא"ל, בהודעות SMS ו/או בכל דרך אחרת המותרת על פי דין ו/או אשר אושרה על ידי החבר.

  1. 4.       חידוש/ביטול/פקיעת חברות בתוכנית

4.1.      כל חבר יהיה זכאי לבטל את חברותו בתכנית בכפוף לתנאים המפורטים בהוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע – 2010. בעת ביטול החברות ימחקו באופן אוטומטי נקודות שנצברו בכרטיס הלקוח. למען הסר ספק מובהר כי ביטול החברות בתכנית יתאפשר רק במידה וטרם מומשו על ידי החבר הטבות כלשהן ולרבות צבירת נקודות, מימוש נקודות או רכישה בהנחה.

4.2.      לולה-קידס שומרת על הזכות לבטל או להפסיק חברות בתוכנית, בין היתר בנסיבות בהן קיים חשש ממשי כי בוצע על ידי החבר מעשה גניבה, הונאה, מרמה, הטעיה, התחזות ו/או בכל מקרה אחר בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של לולה-קידס, עשה הלקוח מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של לולה-קידס ו/או אם פעל החבר באופן בלתי הוגן לניצול ההטבות המוקנות לחברי התכנית על פי הוראות תקנון זה ו/או אם עשה שימוש לרעה בכרטיס החבר שהוענק לו.

  1. 5.       כללי

5.1.      תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות לתכנית וכל חבר נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בו. לולה-קידס שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן מעת לעת את הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלק מהם, לרבות הוראות ההצטרפות לתוכנית, תקופת החברות, אופן צבירת נקודות לולה-קידס, סוג ההטבות, וכיוצא בזאת, והכל כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. נוסחו המחייב של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך במשרדי לולה-קידס ובאתר האינטרנט של לולה-קידס, וכן יהיה ניתן לעיין בו בחנויות לולה-קידס. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ו/או שינויים. לולה-קידס שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות התוכנית בכל עת.

5.2.      אין להשתמש בסימני מסחר, תכנים, שמות, עיצובים ותכנים גראפיים, מוסיקה, קבצים, תמונות, תצלומים,  סרטונים, מלל וסימנים המופיעים באתר האינטרנט של לולה-קידס ו/או בהודעות ופרסומים של התכנית ו/או בדיוורים של התכנית ו/או בכל חומר שיווקי ו/או פרסומי אחר של התכנית ("התכנים"), למטרות שאינן לצורך אישי ובלתי מסחרי. אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ או לאפשר לאחר לעשות מי מהפעולות הנ"ל בקשר לתכנים, בכל דרך, לרבות בין היתר באתרי אינטרנט, פרסומים מכל מין וסוג וכיוצא בזה.   

5.3.      תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומם תהיה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.

5.4.      בכל פניה בנושאי התוכנית יש לפנות לחברת לולה-קידס, מרחוב שדרת פז 62, קריית גת (לידי מחלקת שירות הלקוחות), טל': 058-5555-302 , דוא"ל: lola2022@live.com.   

x

#{title}

#{text}

#{price}